69-156/1) ارزيابی المان گيری ديفرانسيلی جبری برای سازگاری بيشتر رانندگی در يک موتور آزمايشی

 

48-156 ) شبيه سازی توربين بادی IDE 0809

 

65-158 ) جنبه های مختلف نمونه برداری و فراوانی کنترل يک توربين گاز

 

101-159 ) ارتباط استفاده از گاز Biomass  با بهبود سيکل توربين و اثرات آن در سلول سوختي

 

48-160 ) ساختار شبيه سازی شده توربين گاز SGT-600

 

53-161 ) شبيه سازی يک توربين بادی

 

63-162 ) آناليز تئوريک کارايي يک مبدل انرژی کوچک

 

71-163 ) آناليز گسترش شکست در موانع دمايي ضخيم شناور

 

103-164 ) اکسايش و کاهش بار در نيکل در دما های بالا

124-166 ) طراحی و ارزيابی يک سيستم مجازی در ارتباط با سيستم سوخت رسانی UAV

 

32-168 ) بررسی راههای صرفه جويي سوخت در يک هواپيما

 

58-178 ) بررسی سوخت های بيو و سوخت های سينيتيکی برای جايگذاري در موتور های ديزل مرسوم   78-15) پيشرفت يک جسم و تاثير ويسکوزيته آن در محاسبه پتانسيل جريان

 

74-16 ) اندازه گيری انتقال حرارت سرمايشی سريع با استفاده از ترموگرافی کريستال مايع

 

98-17 ) آناليز ديناميکی مدل سه بعدی روتور توربين گاز در انسيس

 

80-18 ) اندازه گيری و بالانس واحد پيشرفت سيالی برای هواپيمای مدل

 

79-19 ) آناليز پيشرفت انتقال حرارت از يک قالب ( بلوک) در يک کوره صنعتی

 

108-20 ) آناليز سيستم موتور راکت

 

63-21 ) آناليز اعمال بار های آيروديناميکی بيرونی روی  saab 39 Gripen  ( ارزيابی متد های CFD  برای تخمين تمرکز بارهای بيرونی)

 

172-22 ) آناليز همبستگی انتقال حرارت برای سرمايش توربين گاز

83-23 ) مطالعه CFD  روی تکان سخت کلی سيال و کاربرد های آن برای انحراف ورودی ما فوق صوت

 

66-24و25 ) فشارنده Hydro cone  ( طرحی جديد از سيستم های هيدروليکی سريع و پر قدرت )

 

119-26و27 ) اجرای يک پمپ کنترل سيستم برای کاربرد در Wheel Loader

 

103-28 ) مدل سازی عددی ته نشين شدن جريان در Tala Desilting Chamber


21-29  ) کنترل ديناميک سيالات و آناليز سيال موجود در چرخه

 

77-30 ) آناليز سيستم Beam screen cooling system

 

29-31 ) مقايسه سيستم FumeFx  با Autodesk Maya Dynamic System

 

44-33 ) مدل سازی مطالعات آزمايشگاهی سيالات حامل ذرات واسطه متخلخل

 

39-36 ) شبيه سازی ذرات هموار هيدروديناميک با بکار گيری روش پردازش موازی با استفاده از کاربرد GPU  ها

 

58-37 ) شبيه سازی Phase Contrast MRI Measurements   با استفاده از نتايج داده های عددی سيال

 

188-39 ) آناليز ظرفيت و ارزش ( تکميل نظريه Just-in-time   در عمليات گرمايش در Sapa Heat Transfer AB  )

 

113-40 ) شبيه سازی انتقال حرارت در مولفه سنسور گاز

111-41 ) پژوهشی در شناسايی صنعتی Sapa Heat Transfer AB

 

129-42 ) ارزيابی و ساخت دستگاه کنترل جرم فعال ( cam ) يک سيستم سرمايشی جديد طراحی شده برای افزايش راحتی دمايي با استفاده از منابع اگزرژی پايين

 

49-43 ) شبيه سازی مقاومت در هنگام آغاز فرآيند جوشکاری

 

91-44 ) تکميل يک دريافت کننده در يک سيستم تبادل اطلاعات سريع

 

40-45 ) آناليز يک ونتيلاتور بازيافت انرژی

 

21-46 ) بررسی Thermo TRP  در حين فرآيند به دنيا آمدن جوجه از ماکيان جنگلی

 

59-47 ) سرمايش شبانه ( مطالعه انتقال حرارت از يک سطح تخت در يک کلکتور خورشيدی)

 

87-48 ) مدل سازی و تصديق Truck Cooling System

 

78-49 ) مدل سازی کامپيوتری سيستم مديريت نگه داری

 

232-50 ) شبيه سازی فيزيکی آتش در Real-time  با  استفاده از GPU

 

152-51 ) مطالعه پرت حرارتی در بخش گرمايش يک پمپ حرارتی

 

76-52 ) نتايج آزمايشگاهی و CFD  مديريت رطوبت برای بادوام سازی اجزای الکتريکی يک سيستم پيش بينی آب و هوا

 

103-53 ) شناسايي سنسور سيستم هدايت دمايي برای بهبود پيش بينی رفتار H2  ذخيره شده

 

95-54 ) پالايش و اصلاح نانوذرات پليمری برای کاربرد های پزشکی

 

60-55 ) شبيه سازی تخليه سطح در فرکانس ولتاژ متغير


147-57 ) لايه بندی عمودی فضای تهويه و مقايسه نتايج تئوری با آزمايشگاهی در مقياس آبی

 

109-58 ) مطالعه ساختمان ميکروسکوپی در ارتباط با سختی در AL-MG-SI  (xxx  6 ) در برابر بار

 

50-60 ) مطالعه ساختمان برگشتی سلول های خورشيدی ساخته شده با تکنولوژی Blading  

 

99-61 ) شبيه سازی نيروی گريز از مرکز پمپ ها

 

83-62 ) مقايسه رسوبات sps  و Hp در کامپوزيت های نانو فيبر کربن با سطوح مسی برای عمليات حرارتی

 

49-63 ) آزمايش بيو سنسور خازنی با الکترود مرجع داخلی

 

161-66 ) آناليز سوخت های متناوب در power trains  

 

50-67 ) آناليز رفتار ضريب تبديل گرمای نهان در لايه مرزی سيال در حالت پايا

93-68 ) کارآيي انرژی در خانه های پيش ساخته

 

66-69 ) بررسی صرفه جويي انرژی و تبديلات آن در ساختمان های تجاری

 

35-70 ) اندازه گيری و کنترل هوای فشرده برای استفاده در کنترل هواپيما

 

51-72 ) شبيه سازی عددی اکسيژن غنی شده با Ti2AlC در لايه های نازک

 

78-74 ) بررسی سهم ويسکوزيته سيال در محاسبات جريان پتانسيل

 

71-75 ) بررسی سيلان ميرايي بر اثر جابجايي سنسور سيال در يک حمام سيالی

 

79-76 ) کنترل بازخورد ليزر در ربات ها برای مونتاژ هواپيما

 

43-77 ) شبيه سازی کاستی های مربوط به موتور ديزل

 

33-79 ) شبيه سازی عددی Cylinder Liner Surfaces

 

73-80 ) ساخت دستگاه مشاهده جريان گاز برای موتور ديزل اسکانيا با VGT  و EGR

 

66-81 ) مدل سازی و شبيه سازی احتراق موتور ديزل برای تخمين گشتاور و بهينه سازی پارامتر های آن

 

76-82 ) آناليز سيتمی موتور ديزل با VGT  و EGR

 

105-83 ) بحثی درباره الگوهای توليد رسوبات و آسيب شناسی آن

 

92-84 ) عيب يابی منيفلد ورودی فشار در يک موتور ديزل بر مبنای مدل سازی

 

72-85 ) آناليز روغن کاری CAM s  برای کاهش اصطکاک و فرسايش

 

70-86 ) مدل سازی UEGO  برای ارزيابی حساسيت و کارآيي

 

85-87 ) تهيه نقشه های سازماندهي برای سنسور های مجازی ، يافتن عيوب کلی و ايزوله سازی موتور ديزل

 

46-88 ) مدل سازی Cylinder-by-Cylinder  در يک موتور ديزل

 

53-89 ) دستگاه مشاهده و ثبت کننده جريان گاز برای موتور های ديزل با EGR  

 

94-90 ) طراحی سلول سوختی جامد اکسيد کننده با همراهی توربين گاز در حضور موتور ديزل بصورت توان کمکی ( ارزيابی مقايسه ای عمر و ارزش سيکل)

 

53-91 ) شبيه سازی Fixed Step  برای يک توربوشارژر موتور ديزل


 70-94 ) مدل سازی يک ونتوری متغير در يک موتور ديزل سنگين

 

71-95 ) کنترل کامل يک موتور ديزل با VGT و EGR  

 

52-97 ) شبيه سازی عددی و ترموالکتريکی مواد حياتی

 

38-100 ) بررسی ميکرو سيال ها برای توليد ميکرو ابزار های توليد نيروی محرکه پيشران در فضا

 

111-102) بررسی دستگاه اندازه گيری نوری با يک دوربين ليزری در يک زيردريايي

 

54-104) بررسی فيدبک الکترواستاتيکی برای MEM s

 

49-106 ) ارزيابی Inertial Sensor

 

58-108 ) متد المان محدود برای سيستم ميکرو الکترومکانيکی

 

83-116 ) تحقيق قانون شعله و يکسو سازی آن برای گسترش شعله پروپان در يخچال های جذ بی


103-119 ) عيب يابی ديناميکی با مدل سازی موتور احتراقی رادون

 

58-102 ) آناليز پيش بينی کوبش و کاهش آن در فرآيند احتراق

 

69-156/1) ارزيابی المان گيری ديفرانسيلی جبری برای سازگاری بيشتر رانندگی در يک موتور آزمايشی

 

48-156 ) شبيه سازی توربين بادی IDE 0809

 

65-158 ) جنبه های مختلف نمونه برداری و فراوانی کنترل يک توربين گاز

 

101-159 ) ارتباط استفاده از گاز Biomass  با بهبود سيکل توربين و اثرات آن در سلول سوختي

 

48-160 ) ساختار شبيه سازی شده توربين گاز SGT-600

 

53-161 ) شبيه سازی يک توربين بادی

 

63-162 ) آناليز تئوريک کارايي يک مبدل انرژی کوچک

 

71-163 ) آناليز گسترش شکست در موانع دمايي ضخيم شناور

 

103-164 ) اکسايش و کاهش بار در نيکل در دما های بالا

124-166 ) طراحی و ارزيابی يک سيستم مجازی در ارتباط با سيستم سوخت رسانی UAV

 

32-168 ) بررسی راههای صرفه جويي سوخت در يک هواپيما

 

58-178 ) بررسی سوخت های بيو و سوخت های سينيتيکی برای جايگذاري در موتور های ديزل مرسوم


114-1 ) کاربرد شبيه سازی يک سيکل ترموديناميکی برای تعيين تفاوت بين موتور با سوخت پروپان و موتور با سوخت ايزواکتان

 

43-2 ) شبيه سازی Emission Related Faults  در يک موتور ديزل

 

238-3 ) مدل سازی و کنترل جريان سيالات ( Marine Structures )

 

81-4 ) محاسبات ديناميکي ( CFD )  سرمايش هوا در يک موتور DC

 

74-5 ) بررسی فرکانس راديويی رفتار دمايي تومور های کبد

 

86-6 ) ارزيابی مفهوم جديد Pilot Stage

 

46-7 ) مدل سازی و اجرای تاثير نيرو های آيروديناميکی ( Zero-lift drag ) روی ADAPDT

 

32-8 ) تخمين نيروی درگ روی يک هواپيمای مدل با استفاده از CFD

 

68-9 ) جريان در امتداد يک گلويي ( مطالعه مقايسه ای انتقال حرارت و ضريب تخليه و تاثير زبری سطح )

 

65-10 ) تخمين وزن با استفاده از آناليز فرکانس جسم

 

94-11 ) مطالعه اثرات downwash  روتور با استفاده از CFD

 

105-12 ) همبستگی انتقال حرارت بين سطح داغ و هليم مايع ( و هليم فرا سِال -----> دارای قدرت انتقال حرارت بسيار زياد)

 

69-13 ) شبيه سازی و ارزيابی عملکرد ترموکوپلهای دارای دو سطح متفاوت

 

78-14 ) شبيه سازی جريان سريع و گذرا دريک حجم محدود از يک سيستم لوله

 

49-122 ) تحقيق همبستگی بين COV of Ion Integral و COV of IMEP  در يک موتور Port-Injected Natural-Gas   77-123

) مدل سازی تغييرات سرعت چرخ طيار براساس فشار سيلندر


  89-124 ) مدل سازی ماشين های بارکش سنگين 

65-125 ) شبيه سازی DLE burner water rig   77-129 ) ارزيابی آماری داده های بدست آمده در تخمين پارامتر های احتراق

  89-131 ) مدل سازی مولفه های موجود در ماشين های معمولی و هيبريد الکتريکی 

77-133 ) بررسی و کنترل نسبت مخلوط هوا و سوخت در يک موتور SI  زير بارهای معمولی

  97-134 ) شبيه سازی و آناليز متغيير های دائم در موتور های احتراق داخلی

  65-136 ) مدل سازی Mean Value  يک موتور توربوديزل مرکب

  39-139 ) شبيه سازی سوخت برای مشاهده اثرات وابسته   77-141 ) بررسی بهبود عملکرد LHC Beam Screen Cooling System   56-143 ) شبيه سازی يک توربين گاز 

61-148 ) طراحی يک دستگاه پالايش بخار

  60-149 ) بررسی دستگاه اتوماتيک کننده توربين گاز

  93-151 ) شبيه سازی موج بلند و کنترل آن در توربو شارژر ها 

68-153 ) نگهداری و سرويس و مديريت سيستم های قدرت بادی

108-155 ) آناليز سيستم موتور يک راکت


برای تهیه و مشاوره تماس بگیرید : sm6622006@yahoo.com

  


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 18:13 |
مفتخريم به اطلاع شما برسانيم که آرشيو کاملی از پايان نامه های دانشگاههای معتبر دنيا را در رشته مهندسي مکانيک جمع آوری کرده و به تدريج در سايت قرار خواهيم داد.پايان نامه ها به صورت کامل و به زبان ا صلی هستند و بعضا دارای نتايج عددی و آزمايشگاهی نيز می باشند که با يک ترجمه دقيق می توانيد يک تز يا مقاله بی نقص داشته باشيد.قیمت هر پایان نامه 20 هزارتومان می باشد.برای دریافت موارد انتخابی را برای ما به آدرس sm6622006@yahoo.com بفرستید.شماره کارت جهت واریز هزینه :6321-0973-2910-5022

بانک پاسارگاد به نام محمودزاده

محصولات ديگر ما :

نمونه سوالات کنکورهای آزمايشی سازمان سنجش       

 ويژه داوطلبين کارشناسی ارشد سال 90 ( 4 مرحله تسلط) با پاسخ تشريحی

و نمونه کارنامه سال 89  ( قيمت : 25 هزار تومان)رشته مهندسی مکانیک


مجموعه مسائل محاسباتی 20 سال کنکور اخير درس سيالات رشته مهندسی مکانيک با پاسخ

تشريحی بصورت دستنويس ( قيمت : 15 هزار تومان)


  فايل صوتی کلاسهای پارسه رشته مهندسی برق به همراه دروس معادلات ديفرانسيل و

رياضی مهندسی ويژه کليه رشته های فنی همچنين آزمونهای پارسه رشته برق سال88 و89

( قيمت : 25 هزار تومان)


مجموعه کامل جمع آوری شده 

 

آموزش ویدیویی روشهای تست زنی

 

و تقويت حافظه به همراه جزوات مربوطه ( آرشيو کليه کالا های مشابه در بازار

( قيمت : 20 هزار تومان)


مجموعه سوالات کنکور های کارشناسی ارشد سال های 86 تا۹۰ 

 کليه رشته ها به همراه پاسخ کليدی ( رشته فرآوری گاز از سال 82

تا ۹۰) منتشر شده توسط انتشارات پردازش ( قيمت : هر رشته با

پاسخ از 86 تا ۹۰ : 10 هزار تومان)


جزوات نفر اول رشته طراحی جامدات بصورت دستنويس          

( قيمت : 20 هزار تومان )


پکيج ويژه تبليغات با ايميل به همراه بيست ميليون

 

آدرس فعال ايرانی ( قيمت 25 هزار تومان )

 


 

((( به همراه هر محصول يک سی

 

دی حاوی آثار مرحوم آقاسی هديه

 

داده می شود.)))


توجه : اطلاعات مربوط به فروش


پایان نامه ومقالات تخصصی در


تاپیک با عنوان حراج ویژه درج


شده است در صورت تمایل عناوین


در ادامه مطلب قرار دارند.

+ نوشته شده توسط در پنجشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 22:36 |

ویدیو های آموزش ریاضیات 1 و 2 به زبان


اصلی و کامل ، قابل فهم همراه با مثال های


کاربردی و واقعی

 

                                 قابل اجرا در دستگاههای خانگی


با مشاهده این مجموعه متوجه می شوید که چرا ریاضیات ما در مقطع

کنکور با مشکل مواجه است . . .


این مجموعه تمامی سرفصل های ریاضی 1 و2 دانشگاه و حسابان و


دیفرانسیل 1و2 و ریاضی 1و 2 دبیرستان را شامل میشود.


چون این مجموعه زبان اصلی است بیشتر به


اشخاصی توصیه میشود که مهارت زبانی خوبی


داشته باشند.


بخصوص دبیران عزیز که با مشاهده این


مجموعه تحولی شگرف  در تدریس را تجربه


خواهند کرد . . . .


قیمت این مجموعه 25 هزار تومان است ( با هدیه آموزشی همراه)بیش از 15 ساعت آموزش جذابقیمت واقعی این مجموعه در سایت ها بالای دو میلیون تومان است و اجازه ارسال به کشور ما هم وجود ندارد.


البته عزیزانی که قصد خرید دارند حتما اطلاع دهند تا نمونه چند دقیقه ای و اطلاعات تکمیلی

دیگر برایشان ارسال گردد.( sm6622006@yahoo.com )


کیفیت محصول تضمینی است و اگر راضی نبودید کل وجه پرداختی با کسر 10 درصد قابل استرداد است.

+ نوشته شده توسط در جمعه بیست و پنجم آذر ۱۳۹۰ و ساعت 18:37 |
 

آغاز فروش دایره المعارف ۱۸

 

جلدی بصورت اینترنتی

 

جهت اطلاع از شرایط فروش و

 

هدایای همراه به ادامه مطلب بروید.

 

با هزینه ای ناچیز می توانید صاحب این اثر ارزشمند

باشید .......

 

اگر از جستجو در اینترنت خسته شده اید و یا در

 

دسترسی به مطالب جدید مشکل دارید ..........

 

 

منتظر محصولات جدید ما باشید......


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط در سه شنبه پنجم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 21:56 |
۱۶ مرحله آزمون های آزمایشی موسسه مدرسان

 

شریف کاردانی به کارشناسی رشته

 

بهداشت عمومی با پاسخ تشریحی

 

به همراه سوالات وپاسخ های تشریحی آزمون های

سراسری سال های۸۸ و۸۹ (نایاب)

به علاوه سوالات اولین دوره

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

(حداقل ۲۰ سوال تکراری در سال بعد-سال۹۰)

 

 به قیمت ۳۵هزارتومان به فروش میرسد.

 

برای سفارش با ایمیل بنده در ارتباط باشید.

 

 

+ نوشته شده توسط در سه شنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت 0:35 |

پست بعدي را از دست ندهيد ......


+ نوشته شده توسط در سه شنبه شانزدهم فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 18:33 |